અમેરિકાની લોકશાહી માટે ટ્ર્મ્પ ઘાતક, ટ્ર્મ્પે જ તોફાનીઓને સંસદમાં ઘૂસવા ઉશ્કેરયા….

અમેરિકન કોંગ્રેસનાં સંયુક્ત સત્રમાં લેક્ટરોલ મતોની ગણતરી શરૂ થઈ. આ માટે ચાર સાંસદને ટેલર્સ તરીકે નિયુક્ત કરાયેલ. જેમાં 2 હાઉસ

Read more