કોરોના ઇફેક્ટ : ગુજરાત બોર્ડ ધો.12 સાયન્સનું ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત 100 ટકા પરિણામ…!!!

ગુજરાત બોર્ડ ધો.12 સાયન્સનું પરીણામ જાહેર થતા ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત 100 ટકા પરિણામ આવ્યું છે, ધોરણ 12 સાયન્સમાં એક લાખ

Read more